Головна » Курсові роботи » Відмінності курсової роботи від реферату

Відмінності курсової роботи від реферату

Якщо вам вперше приходиться виконувати курсовий проект, а це обов’язкова форма роботи у здобутті кваліфікації для студентів всіх напрямків освіти, то спочатку може здатися, що відмінність його від реферату полягає тільки у кількості сторінок. Реферат, зазвичай, не буває більше 20 сторінок, а от курсова має бути не менше цієї кількості, від 20 до 40 аркушів. Звісно, це відрізняє такі види наукових досліджень, але не виступає головною різницею. Найперше треба згадати про вищий рівень самостійності у вирішені пошукової проблеми у курсовому дослідженні, що передбачає і складність теми, і розгалуженість структури, і оригінальні підходи до розкриття мети і завдань.

Підхід до вивчення проблеми

Реферат (лат. refere – доповідати, повідомляти) – скорочений переказ змісту первинного документа чи документів з основними відомостями по темі та висновками. Реферат має суто теоретичний характер, а його завдання полягає у набутті найпростіших навичок пошуку і систематизації інформації з конкретної і доволі вузької теми.

Курсова робота – набагато складніший тип пошукової роботи, вона покликана закріпити і поглибити знання з певного предмету чи курсу, тобто мова йде про ширше за своїми джерелами і результатами дослідження, до того ж, у напрямку практичного застосування. Студент має вміти шукати, збирати і систематизувати знання з різних джерел, роблячи цілком самостійні висновки. Крім цього, курсовий проект часто включає практичну частину (експеримент, аналіз даних, результати польових досліджень). Це також особлива форма перевірки знань і умінь, тому виконується курсова за графіком і є обов’язковою для усіх кваліфікаційних рівнів підготовки.

Джерела дослідження

Однією з суттєвих відмінностей між курсовою роботою і рефератом є використання кількості джерел. Для реферату допускається опертя навіть на 1 працю з теми, можна залучити не більше 2-5 джерел. Щодо курсового проекту, то мінімальна кількість позицій у списку літератури починається з 15, із залученням найбільш авторитетних праць у певній галузі, які розкривають тему під різними кутами зору (методична література, наукова, монографії, статті, у тому числі дискусійного характеру). Це допоможе всебічно проаналізувати проблему, а також проявити критичність мислення, зробивши власні висновки щодо неї. Не забуваємо, що курсовий проект повинен містити вказівку на актуальність теми, так що обов’язковим є історіографічний зріз теми. Це робиться коротко (2-5 речень) у вступі і в окремому підрозділі основної частини (історіографія питання), такий підхід є науковим і показує обізнаність молодого пошуковця в предметі дослідження, а також уміння збирати і систематизувати інформацію.

Структура дослідження

Особливих вимог до структури реферату як до необов’язкової форми науково-дослідної роботи немає. Однак бажано, щоб він складався з короткого вступу із зазначенням актуальності теми, основної частини, висновків. Наявність розділів і підрозділів залежить від складності розглянутої теми і об’єму реферату.

Щодо структури курсової роботи вироблені суворі вимоги, яких потрібно обов’язково дотримуватись, інакше проект буде відправлений на доопрацювання. 

Першим є вступ, у якому окреслюється тема, означується її актуальність, називається мета, завдання і методи дослідження.

Основна частина складається з 2-3 розділів, кожен з яких має підрозділи. Перший розділ частіше за все окреслює теоретичне підґрунтя теми, науковий інструментарій для дослідження, означує пошукові методи, а також у ньому здійснюється ретроспективний аналіз проблеми в історичній перспективі, вивчається сучасний етап наукових шляхів для її вирішення.

Другий і за необхідності третій розділ курсової роботи – це самостійне вивчення проблеми, включно з дослідно-експериментальними методиками. Проводяться виміри, досліджуються умови, аналізуються факти тощо, ці способи наукового пошуку залежить і від галузі знань, і від предмету дослідження, і від обраних методів.

Висновки до курсової роботи повинні містити тільки результати пошукової діяльності її автора. Найкращий спосіб зробити їх – це звітувати про виконання чи невиконання мети і завдань дослідження (негативний результат теж має велике значення для науки). У висновках також вказується практична цінність отриманих результатів і шляхи подальшого вивчення проблеми