Головна » Реферат » Різниця між доповіддю і рефератом

Різниця між доповіддю і рефератом

У практиці навчання на всіх кваліфікаційних рівнях підготовки фахівців різних спеціальностей використовується така форма роботи, як публічний виступ перед аудиторією. Найчастіше під час навчання це відбувається на семінарах, але інколи студент виступає на наукових конференціях, читаннях, конкурсах тощо. Такий виступ може бути у формі доповіді. На перший погляд, доповыдь та реферат дуже схожі, бо і реферат, і доповідь являє собою зібрану інформацію, певним чином вивчену і оформлену, призначену у більшості випадків для усного подання (за обов’язкової наявності рукопису). Однак, різниця між ними є, причому доволі суттєва.

Підхід до дослідження доповіді і реферата

Реферат – це результат вивчення одного чи кількох джерел з певної проблеми і їх стислий переказ. Завдання такої розвідки полягають у систематизації інформації про ту чи іншу проблему з залученням найбільш авторитетних джерел або тих, які позначують різні погляди на вирішення питання. Автор реферату вивчає ці погляди і розповідає про них. У якості висновків може бути підсумування відомостей про шляхи розв’язання наукової проблеми чи аспекти розуміння вченими теми, обраної для реферату.
Доповідь же передбачає не просто збір і систематизацію інформації з теми, а й цілком самостійний аналіз джерел, критичний до них підхід і висування власної концепції вирішення наукової проблеми. При цьому доповідач опирається на зроблене до нього, але демонструє свою позицію стосовно теми. Суть доповіді – показати обізнаність у цій темі, що стає підґрунтям для абсолютно новітнього її бачення з боку промовця, для його власних оригінальних висновків.

Джерела дослідження доповіді і реферата

Реферат у залежності від широти тематики може бути написаний з використанням від 1 до 3-5 джерел, частіше всього він зосереджений всього на двох-трьох наукових працях.
Джерел у доповіді має бути більше, бо автор обов’язково опирається на широкий науковий фактаж і знаходить аргументацію для обґрунтування власної позиції. Тема має вивчатись поглиблено, із залученням максимальної кількості солідних джерел, що зможуть розкрити актуальність дослідження, бажано означити і дискусійні підходи до проблеми, щоб вона постала у всебічному аналізі.

Оформлення доповіді і реферата

Чітких вимог до структури реферату не існує, але традиційно він має містити вступ, основну частину і короткі висновки, які підсумовують зібрану інформацію. Залежно від теми, реферат може мати 2-3 розділи, а також підрозділи, хоч така об’ємна праця частіше всього перевіряється як рукопис, а не виголошується.

Щодо структури доповіді, то і до неї немає вимог, оскільки вона є самостійним авторським дослідженням і підпадає під право доповідача писати її у довільній формі. Звісно, варто зберігати загальноприйняту структуру наукової розвідки, тобто доповідь повинна мати вступ, основну частину і висновки. Зауважимо, що у висновках вказується особистий внесок доповідача у вирішення наукової проблеми чи накреслення шляхів її розв’язання. Для доповіді цінність має саме суб’єктивний підхід до теми, хоч і з опертям на основні напрямки її розгляду в науковому дискурсі.

Як бачимо, різниця між рефератом і доповіддю доволі суттєва. Реферат – систематизований стислий виклад теми з фіксацією основних напрямків її вивчення у науці. Доповідь – це цілком самостійний, обґрунтований вивченням конкретної проблеми, підхід до вирішення наукового питання з особистими висновками на основі власного аналізу вивченої теми.