Головна » магістерські роботи » Різниця між бакалаврською і магістерською роботами

Різниця між бакалаврською і магістерською роботами

Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах передбачає виконання кількох видів кваліфікаційних науково-дослідних робіт, у тому числі бакалаврської і магістерської роботи. Ці форми досліджень мають багато спільного, але є між ними і суттєва різниця.

Місце в навчальному процесі бакалаврської і магістерської

Бакалаврська робота виконується студентами, які здобувають спеціальність за освітнім рівнем «Бакалавр», однак її написання не є обов’язковою умовою отримання диплому. Частіше за все цю роботу пишуть ті, хто добре вчиться. Щодо магістерської роботи, то вона є необхідною формою підсумкової роботи для отримання академічного звання магістра. Традиційно склалося, що здобувачі освіти з високими балами, які планують навчання в магістратурі, виконують обидва види робіт. У цьому випадку бакалаврська стає основою магістерської, а її тема розширюється і поглиблюється.

Об’єм і структура дослідження бакалаврська і магістерська

Кваліфікаційні роботи усіх видів передбачають розгляд актуальної теми відповідно до сучасного стану її розробки у певній галузі з виходом у практичну сферу. Однак між бакалаврською і магістерською роботами є чіткі відмінності щодо широти і глибини вивчення теми, а це впливає на об’єми дослідження і його структуру.
Бакалаврська робота пишеться на тему, що окреслює важливу, але не дуже широку проблематику. Для магістерської обирається більш широка тематика, з поглибленим її вивченням, що відображається у значно більшому об’ємі роботи. Тому дипломна робота освітнього рівня «Бакалавр» має бути розміром від 60 до 80 аркушів, а магістерська від 100 до 120 листів (з поправкою на галузі знань).
Структура обох робіт схожа, бо вона вибудовується за загальними вимогами до науково-дослідних робіт, маючи вступ, основну частину і висновки, але магістерська має більш складну і розгалужену структуру. По-перше, у ній має бути від трьох і до п’яти-шести розділів, а також більше підрозділів, для бакалаврської допустимо 2-3 розділи, з меншою кількістю підрозділів. По-друге, висновки у магістерський робляться до кожного розділу, для бакалаврської ця вимога не обов’язкова. Якщо розглядати практичну частину обох робіт, то в магістерській вона має перевищувати за обсягом теоретичні розділи, оскільки цінність такого дослідження полягає у самостійності наукового пошуку і отриманні практичних результатів.

Підхід до предмету вивчення бакалаврської і магістерської

Обидва види робіт передбачають опертя на досягнення сучасної науки і містять теоретичні розділи, де збирається і систематизується інформація щодо конкретної проблеми. При цьому у бакалаврській роботі практикується більш теоретичний підхід, проблема вивчається, далі знаходяться певні практичні шляхи для її вирішення з опертям на досвід у галузі. У магістерській інформація вивчається критично, здобувачем висуваються власні гіпотези і проводяться серйозні польові дослідження, результати яких обов’язково впроваджуються у практику. Особистий внесок пошуковця чітко окреслюється, як і новизна дослідження, тобто це певне відкриття або новаторський підхід до наукової проблеми. Практичні результати мають бути втілені у життя або треба означити шляхи їх використання на практиці. У залежності від галузі знань магістерська може виконуватись з обов’язковим проведенням експерименту на виробництві чи в іншій сфері діяльності, а результати такої практичної роботи стають основою для самостійних висновків по проблемі дослідження.

Рівень самостійності в опрацюванні теми бакалаврської і магістерської

Бакалаврська робота передбачає збір і узагальнення наукової інформації, з оцінним ставлення до неї без полемічного ставлення. Магістерська – це певна полеміка з попередниками, залучення дискусійного підходу, висування власних гіпотез, чітка наукова позиція щодо проблематики, яка виливається у конкретні результати для впровадження у практичну сферу. При цьому вимоги до унікальності тексту вищі у відношенні до магістерської, не менше 75-80%, для бакалаврської може бути допустимо 65-70%.

Джерела дослідження бакалаврської і магістерської

Особливості підходів до наукової проблеми визначають кількість джерел до бакалаврської і магістерської робіт, для першої достатньо до 100 позицій у списку літератури, для магістерської – понад 100 позицій. Бажано залучати до написання магістерської праці іноземних вчених в оригіналі, щоб продемонструвати високий рівень ознайомлення з темою.

Апробація результатів бакалаврської і магістерської

Апробація результатів магістерської роботи у вигляді публікацій, участі к конференціях, конкурсах, підготовці проектів тощо є обов’язковою умовою для здобувачів академічного звання магістра. Для бакалаврської апробація не обов’язкова.
Як бачимо, попри подібність обох видів робіт, різниця між бакалаврською і магістерською полягає, насамперед, у підходах до вивчення проблеми і у практичній цінності здобутих результатів дослідження. Однак, не варто забувати, що магістерська хоч і є важливим видом науково-дослідної роботи, але має навчальне значення, як і бакалаврська.