Головна » робота для МАН » Вимоги до оформлення науково дослідницької роботи МАН.

Вимоги до оформлення науково дослідницької роботи МАН.

Всі вимоги до дослідницької роботи для малої академії наук вказані в наказі МОН від 08.02.2021 № 147. Детально ознайомитись із ним можна в інтернеті.

В першу чергу потрібно зрозуміти що даний вид робіт відповідає рівню наукової а тому має відповідати усім критеріям по тематиці, структурі, змісту і оформленню.

Тематика роботи має відповідати наявним секціям та містити в собі елементи актуальності, новизни, та мати дослідницький характер. Тобто робота типу реферату чи курсової роботи де просто переказують інформацію по темі зібравши різні джерела не підійде. В роботі має бути проведене дослідження на основі експерименту чи аналізу наукових чи інших джерел. Тобто має бути саме наукове дослідження яке відповідає критеріям вимог та інтересам дитини.

Обсяг роботи МАН:

Загальний обсяг роботи становить 15–20 сторінок
для гуманітарних спеціальностей — 20–25 сторінок
(ВАЖЛИВО! Анотація, мотиваційний лист, додатки, список використаних джерел, а також таблиці та рисунки, які займають повну сторінку, не включаються в загальний обсяг роботи)

Структура науково дослідницької роботи МАН :

Робота МАН має наступні структурні розділи:

 1. Титульна сторінка
  – Назва навчального закладу
  – Назва роботи
  – Автор (авторка) роботи
  – Клас (курс)
  – Керівник роботи
  – Місто та рік
 2. Анотація
  – Короткий опис змісту роботи, її мети, методів і результатів дослідження. Анотація має бути стислою і лаконічною.
 3. Зміст
  – Перелік всіх розділів, підрозділів та додатків з вказанням сторінок.
 4. Перелік умовних скорочень (якщо необхідно)
  – Список всіх скорочень та абревіатур, які використовуються в роботі.
 5. Вступ
  – Актуальність теми
  – Мета і завдання дослідження
  – Об’єкт і предмет дослідження
  – Методи дослідження
  – Структура роботи
 6. Основна частина
  – Розділ 1. Теоретична частина
  – Огляд літератури
  – Теоретичні основи дослідження
  – Розділ 2. Практична частина
  – Методика дослідження
  – Опис експерименту або дослідження
  – Аналіз та інтерпретація отриманих результатів
 7. Висновки
  – Підсумки дослідження
  – Висновки, які зроблені на основі проведеної роботи
  – Рекомендації та пропозиції для подальших досліджень
 8. Список використаних джерел
  – Перелік всіх джерел, які були використані під час написання роботи, оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.
 9. Додатки (за необхідності)
  – Таблиці, графіки, схеми, рисунки, фотографії що доповнюють основний текст
  – Анкети, опитувальники, які використовувалися в дослідженні…

Кожен з розділів та підрозділів має починатися з нової сторінки, заголовки розділів друкуються великими літерами та розташовуються симетрично.

Технічне оформлення тексту науково дослідницької роботи для МАН

Робота МАН оформлюється за такими ж стандартами ГОСТ як і інші наукові роботи курсові чи дипломні.

 • Роботу виконують текстовому редакторі Word або Open Office,
 • Шрифт Times New Roman
 • Розмір шрифту 14 пунктів.
 • Міжрядковим інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).
 • Текст друкується лише на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з
 • Поля мають бути такими:
  ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.
 • Для проектів з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. Постерний захист і конференції для секцій відділення мовознавства (крім секції «Українська мова») проходять мовою відповідної секції.
 • Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки.
 • Заголовки структурних частин друкуються великими літерами: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».
 • Заголовки підрозділів друкуються з абзацного відступу рядковими літерами, за винятком першої великої.
 • Заголовки пунктів також друкуються з абзацного відступу рядковими літерами, крім першої великої, і вирівнюються по тексту.
 • Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна складати 3-4 інтервали.

Дотримання цих вимог допоможе створити якісну роботу для МАН, яка буде цінною не лише для конкурсу, а й для розвитку наукових інтересів та навичок учнів.

Крім самої науково дослідницькох роботи необхідно буде підготувати:

 • Заявку на участь у конкурсі
 • Мотиваційний лист
 • Декларація академічної доброчесності
 • Паспорт експоната чи розробки (якщо робота була повязанна з розробкою)
 • Постер

Список додаткових матеріалів може змінюватись з часом або в залежності від секції області знань.

В нашій студії автори можуть допомогти з написанням та оформленням роботи для МАН.