Головна » Статті за темою » Як написати магістерську роботу з права, правознаства (юриспруденції)

Як написати магістерську роботу з права, правознаства (юриспруденції)

Продовжуючи навчання у магістратурі за спеціальністю «Правознавство», необхідно починати готувати магістерську роботу. Магістерська робота – це завершене наукове дослідження з права, яке має засвідчити певний внесок студента у юридичну науку. Вона є підсумком навчання у магістратурі. На підставі її написання і наступного захисту екзаменаційна комісія присвоює автору ступінь «магістр права, або «магістр міжнародного права». Для початку необхідно визначитися з галуззю права і вже потім
обирати тему.

Для магістерських робіт з правознавства найбільше відповідають така проблематика, як адміністративне, цивільне та кримінальне право. Можливе висвітлення такого аспекту як історія права. Тема магістерської роботи має відповідати сучасному стану розвитку юридичної науки і правничої діяльності. Її превагою буде спрямованість на вирішення міжнародних, національних, або регіональних питань. Теми дипломних робіт розробляються відповідно до переліку дисциплін магістерської підготовки відповідних спеціальностей (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право». Нижче наводимо основний перелік орієнтовних тем, за якими можна написати магістерську роботу з правознавства.

З чого починати писати магістерську з права.

Обравши тему, необхідно скласти план роботи. Він має містити від двох до чотирьох розділів. Останній ще може мати два-три підрозділи. План узгоджується з науковим керівником і затверджується на кафедрі. Водночас науковий керівник узгоджує календарний план виконання роботи, де зазначаються терміни виконання окремих розділів. У першому розділі висвітлюється історична складова і аналізуються етапи дослідження за обраною темою. Додатково він має включати характеристику джерел чинного законодавства та розкривається зміст термінів, які використовуються у роботі. У другому розділі аналізується юридична практика з окресленої проблематики. Значна увага має приділятися невирішеним проблемам у правничій сфері. У цьому ж розділі розкривається конкретне правове явище за певними критеріями. Наприклад, адміністративне та кримінальне покарання, механізм санкцій, цивільно-правові угоди тощо Якщо тема відповідає конкретній галузі права, то у третьому розділі необхідно окреслити міжнародний досвід з теми, яка досліджується.

Магістерська робота складається із вступу, основних розділів, висновків списку використаних джерел та літератури. У магістерській роботі з правознавства мають бути сформульовані мета і завдання, описані методи дослідження, аналіз отриманих даних на підставі досліджених джерел. Тому починати необхідно з вивчення літератури. У розпорядженні магістранта є матеріали Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та різних юридичних вишів. На початковому етапі вивчаються підручники, посібники, потім монографії і статті у науковій періодиці. Пріоритетом тут має бути література останніх років (місяців) видання. При цьому варто звернути увагу на дискусії і неузгодженості міжнародно-правових актів з українським законодавством. Нормативні документи, які вже втратили правочинність, можуть використовуватися лише для розгляді історії питання. У магістерській роботі можливе використання інтернет-ресурсів. У разі необхідності звернення до матеріалів Верховної Ради України переходимо на сайт http://zakon3.rada.gov.ua/laws . Матеріали міжнародних інституцій є на ресурсах http://www.un.org/ru/ (ООН), http://europa.eu/ (ЄС), http://www.echr.coe.int/echr/ (Європейського суду з прав людини)

У дипломних роботах вступ зазвичай пишеться вже після того, як підготовлена основна частина роботи. Він містить: актуальність теми, мету і завдання, об’єкт та предмет дослідження, методологію, практичне значення роботи. В актуальності підкреслюється значення проблематики для подальшого розвитку юридичної науки. У меті має бути сформульований кінцевий результат, а для її реалізації описуються конкретні завдання. Для цього рекомендовано вживати такі форми як «встановити» «обґрунтувати», «уніфікувати», «покращити» тощо. Вирішенню завдань повинен відповідати зміст розділів та підрозділів, тому їх має бути від 5 до 8.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, яке створює проблемну ситуацію, яка підлягає вивченню. Переважно це суспільні відносини у певних галузях права. Предмет дослідження – це та частина або властивість об’єкту, якій приділено основну увагу у роботі. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. Методологію варто подавати у взаємозв’язку з основним змістом роботи, характеризуючи конкретний метод і його використання безпосередньо у роботі. Серед загальнонаукових зазвичай використовуються аналіз і синтез, порівняння, аналогії. Щодо спеціальних – це моделювання, експертиза, прогнозування тощо.

Для зазначення практичних результатів важливо показати можливість їхнього застосування у правничій галузі або навчальному процесі. У ході навчання магістрант брав участь якщо не у міжнародних та всеукраїнських, то принаймні у вузівських науково-практичних конференціях. Їх і потрібно зазначати в апробації результатів дослідження. В основних розділах роботи важливо показати власну точку зору щодо проблем, які розглядаються, за можливістю, показати шляхи розв’язання поставлених проблем. Аналізуються як міжнародно-правові акти, так і специфіка українського законодавства. Вивчаючи нормативний документ, варто звернути увагу на офіційне джерело його публікації. Це допоможе зробити правильні посилання в основному тексті роботи.

Найважливіші положення магістерської роботи подаються у висновках, які за своєю структурою мають відповідати тим завданням, які були окреслені у вступі.

Нарешті, слідкуємо заобсягом роботи який має бути у межах від 75 до 120 сторінок без літератури. Після цього роботу можна подавати науковому керівнику.

Захист магістерської роботи

Після погодження роботи з науковим керівником її подають на розгляд кафедри. У деяких вишах передбачений попередній захист. На цьому етапі є можливим і перевірення на плагіат. Готуючи доповідь, магістрант акцентує увагу на меті і завданнях, методології та отриманих висновках. Рішення про допуск роботи до захисту підтверджується підписом завідувача кафедри на її титульному аркуші і фіксується у протоколі засідання. а також записом у протоколі засідання кафедри.

Наступним кроком є відгук наукового керівника, який робить висновок щодо допуску роботи до захисту в Екзаменаційній комісії. А далі робота передається рецензенту. Останній відзначає її позитивні моменти і можливі недоліки. Рецензія може містити рекомендовану оцінку. На самому захисті магістрант викладає основні положення роботи і відповідає на питання членів Екзаменаційної комісії. Перевагою виступу буде його супровід презентаційним матеріалом. Магістерська робота оцінюється комісією з урахуванням її змісту і вміння студента викласти основні тези робота та подати її як самостійне наукове дослідження.
Критеріями оцінки є актуальність, теоретична складова, вміння вести дискусію, аргументовано захищати свою точку зору. Рішення Екзаменаційної комісії є остаточними і оскарженню не підлягають.

За необхідності магістерску можна замовити у авторів студії які мають досвід та необхідний материал, вам буде необхіжно лише вивчити роботу перед захистом.