Головна » магістерські роботи » Як написати магістерську роботу з історії. Особливості, етапи написання, захист.

Як написати магістерську роботу з історії. Особливості, етапи написання, захист.

Отримавши диплом бакалавра, можна не зупинятись на досягнутому і продовжувати навчання, метою якого є диплом магістра. Він є більш престижним, а в Україні чимало роботодавців віддають перевагу саме цьому рівню освіти. Диплом магістра є більш престижним і в Україні є посади, які потребують саме це. За два роки навчання магістри порівняно з випускниками бакалаврами отримують більше навичок. І значно вагомішим стає захист диплому. Магістерська робота дисертація виконується згідно вимог, які ставлять до такого типу робіт. Загальні рекомендацій можуть бути розроблені на факультеті та кафедрі. На відміну від бакалаврської, обсяг магістерської має перевищувати 100 аркушів, збільшується список літератури і змінюється сама структура роботи. Виконувати її бажано на тій самій кафедрі, де готувалась дипломна бакалавра. А тему варто погодити з науковим керівником. Він надалі буде давати рекомендації щодо написання роботи, а на завершальному етапі складе на неї відгук.

Тема магістерської по історіі.

Тема магістерської роботи не має повторюватись, і навряд чи дозволять використовувати більше третини матеріалу з бакалаврської. Тому важливою перевагою буде використання архівних матеріалів. Для цього варто звернутися до архівної установи вашого регіону. Центральні історичні архіви є у Києві, а кожний обласний центр має власний державний архів. Таким чином, вивчивши наявні фонди можна обрати маловивчену актуальну тему, яка дозволить акцентованіше висловлювати власну думку. Українські архіви містять чимало матеріалів ХIX та ХХ ст. Вони легко читаються і є достатньо інформативними. А ось робота з документами XVII-XVIII ст. вимагатимео собливих навичок, і як правило, це вже рівень дисертаційного дослідження.

Підготовка до написання магістерської по історії.

На завершальному етапі робота має свідчити про вміння студента поєднувати теоретичний матеріал із застосуванням його на практиці. Важливим аспектом є вміння належним чином оформлювати наукову працю і проведення публічного захисту результатів дослідження. Комісія, яка буде оцінювати роботу має засвідчити, що магістрант здатний до самостійного наукового дослідження, ознайомлений з методами історичних досліджень і вміє використовувати їх у процесі написання роботи. Перевагою буде участь у студентських конференціях за темою дослідження і наявність публікацій. Тому за можливістю слідкуйте за конференціями і узгоджуйте з науковим керівником. Часто керівники пропонують вам взяти участь у тій чи іншій конференції або круглому столі. Тож не втрачайте можливості.

Після узгодження з науковим керівником теми і затвердження на кафедрі можна починати підготовку до написання магістерської роботи. На цьому етапі важливим є вивчення тематичної літератури. Сучасний світ дає нам можливості ознайомлення з науковими працями у відкритому доступі на різних спеціалізованих історичних сайтах. Тож можете спробувати знайти праці потрібних авторів там. І варто пам’ятати, що на допомогу завжди прийде бібліотека. Тож ще до написання магістерської роботи магістрант маєвивчити тематичну літературу, враховуючи новітні дослідження. Доцільно використовувати першоджерела, монографії та статті, а коли немає можливості працювати з оригіналом, то використовувати посилання на інтернет-ресурси.

Ці посилання можуть допомогти вам якісно написати магістерську роботу:

  • Національна бібліотека України ім.. В.І.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
  • Національна історична бібліотека України – https://nibu.kyiv.ua/irbis/catalogs/
  • Український історичний журнал – http://uhj.history.org.ua/uk/archive/
  • Пам’ять століть – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
  • Киевская старина (якщо тема магістерської роботи присвячена XVIII-ХІХ ст.) – http://resource.history.org.ua/item/0006973
  • Пошук наукових праць багатьох авторів можна здійснювати на – href=”https://www.academia.edu/

Важливо одразу скласти план до магістерської роботи. Він може бути як за хронологічним, так і за предметним принципом. Затверджений план допоможе зрозуміти алгоритм подальших дій. Магістерська робота має чітку структуру, яка має вступ, 3-4 розділи, висновки, список використаних джерел та додатки.

Усі теми розділу є однаково важливими і мають не надто відрізнятись один від одного за обсягом. У кожному з розділів може бути кілька підрозділів. Це дозволить конкретизувати заявлену проблематику.

Написання магістерької по історії

Зробивши усі необхідні приготування можна приступати до написання роботи. Важливе значення має вступ де мають бути сформульовані дослідницькі завдання, об’єкт та предмет дослідження та огляд літератури. Саме виходячи із завдань автор роботи буде робити висновки наприкінці дослідження. Зазначаючи завдання варто уникати повторів і вживати такі фрази як «проаналізувати», «вивчити», «обґрунтувати», «дослідити», «охарактеризувати». Визначаючи предмет дослідження, варто врахувати, що він міститься в об’єкті. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і конкретне. Вступ також включає формулювання наукової новизни, практичного значення, а участь студента у конференціях вказується в апробації результатів дослідження. Наприкінці вступу У вступі зазначається структура роботи та її загальний обсяг.

Основна частина магістерської роботи – це саме той момент, де має бути присутня думка автора. Часто в університетських рекомендаціях прописується структура першого розділу, який має містити джерелознавчий та історіографічний аналіз, а також методологію дослідження. Джерелознавчий аналіз буде поділятись на опубліковані і неопубліковані джерела. В опублікованих варто звернути увагу на дослідника, який ввів їх до наукового обігу. За можливістю знайти його історичні праці.

Працюючи в архіві важливо фіксувати номер і назву фондів і номери описів і справ. Якщо ви працюєте з конкретною справою і переписуєте документ або повністю, або частково, то обов’язково зазначайте аркуш. Це необхідно для подальших посилань у середині роботи (наприклад Ф.10, оп.2, спр.20, арк.15).

Історіографічний огляд доцільно розбити на етапи дослідження проблематики. Важливо показати внесок авторів у тему, яку вивчаєте. Не варто зазначати того чи іншого історика, якщо він просто переписував попередників, або намагався йти за трендами свого часу (особливо це стосується радянської історіографії 70-80-х рр. XX ст.)

У наступних розділах дослідник має показати вміння роботи з джерелами та літературою і здатність до їхнього аналізу. Коли від переказу документу можна втратити його справжній зміст рекомендується вживати дослівне цитування. При цьому не варто робити цитати завеликими. Якщо якась з них є надважливою, то можна помістити її у спеціальні додатки.

Важливим моментом є правильне посилання на цитований документ, або на автора, якщо його думка наводиться повністю. Рекомендації до посилань розробляються кожним університетом окремо. Коли наводиться велика кількість витягів з документів, то після їхнього огляду варто зробити невеликий аналіз.

Важливим аспектом магістерської роботи є висновки наприкінці кожного розділу. На відміну від бакалаврської, вони мають бути ширшими і більш змістовними. Висновки до розділів мають відповідати тим завданням, які були окреслені у вступі. Загальні висновки підсумовують наведені раніше результати досліджень, вони більш ґрунтовні ніж ті, що робилися до розділів. Саме в них окреслює перспективи подальших досліджень за даною проблематикою. Тут вже неприпустимі посилання на інших авторів і наведення загальновідомих фактів.

Після висновкової частини розміщується список використаних джерел, згідно наявних рекомендацій і державних факультету або кафедри та державних стандартів..

І насамкінець наводяться додатки, які можуть містить у більшості випадків літерні позначення за абеткою (напр. Додаток А, Додаток Б).

Захист магістерської по історії

Процес написання магістерської роботи має завершитися її захистом. При цьому дипломна має бути рецензована. Процедурою передбачено відгуки наукового керівника та рецензента із загальним висновком рекомендації до захисту. Деякі кафедри проводять попередній захист і після позитивної оцінки майбутній магістр допускається на засідання ДЕК (державної екзаменаційної комісії).
Виступ на засіданні комісії є завершальним етапом роботи магістра. Він відбувається в умовах досить жорсткого таймінгу (10-15 хвилин), перевагою є наявність презентації. Головна увага членів комісії зосереджується на висновках і особистому внескові магістранта в отриманий результат дослідження. Важливою навичкою є вміння відповідати на питання і зауваження до роботи.
Результати захисту магістерської роботи оформлюються відповідним протоколом ДЕК. Після цього молодий магістр історії може готуватися до урочистої процедури вручення диплому.