Головна » Статті за темою » Як написати магістерську роботу

Як написати магістерську роботу

Після реформи вищої освіти в нашій країні, в зв’язку з участю в Болонському процесі, замість одного рівня кваліфікації (спеціаліст) студентам доступні два рівня підготовки: бакалавр і магістр. Перший рівень є початковим етапом навчання, він дозволяє працювати за фахом, але без можливості успішного кар’єрного росту. Тому багато випускників бакалаврату продовжують своє навчання у магістратурі. Присудження ступеня магістра означає закінчення здобуття вищої освіти, що відкриває перспективи і в професії, і в науковій кар’єрі. Якщо здобувач вчиться за освітньо-науковою програмою, то вона обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту, тобто, написання і захист магістерської дисертації (магістерської дипломної роботи). Це означає, що одержати вчений ступінь магістра можна, написавши наукове дослідження на актуальну тему, самостійне, оригінальне і цінне для сучасної науки або будь-якого виду прикладної діяльності.

Що таке магістерська робота або дисертація?

Магістерська робота є кваліфікаційною формою контролю отриманих знань здобувачем вищої освіти. Вона являє собою самостійне теоретико-прикладне наукове дослідження, яке виконується на завершальному етапі отримання повної вищої освіти в університеті.

Найважливішою функцією такої кваліфікаційної роботи є демонстрація професійної зрілості випускника, виявлення його загальнонаукової, загальнотеоретичної і спеціальної підготовки, а також умінь застосовувати отримані в ЗВО знання для вирішення конкретних наукових і прикладних задач. Написання та успішний захист магістерської роботи показує готовність фахівця з науковим ступенем «магістр» до самостійної професійної та науково-дослідницької діяльності. Природно, що до змісту та оформлення магістерської роботи існують дуже суворі вимоги, вона виконується відповідно до державних стандартів і положень щодо цього виду навчальної діяльності в конкретному навчальному закладі.

Базові вимоги до магістерської роботи

Тема магістерської повинна бути актуальною для сучасної науки або прикладної галузі знань. Зміст дисертації має відповідати темі дослідження, досягненню цілей наукових досліджень, вирішенню поставлених завдань. Зміст дисертації передбачає наявність таких складових, як:

 1. Формулювання актуального науково-прикладного завдання, визначення об’єкта, предмета і мети дослідження, аналіз вивчення даної проблеми у вітчизняній і зарубіжній науці.
 2. Вибір можливих методів і методик дослідження, обґрунтування власного методу (при можливості).
 3. Пошук, аналіз та узагальнення фактичного матеріалу, зібраного в процесі дослідження.
 4. Виклад отриманих результатів та оцінка їх значення для сучасної науки або прикладної діяльності.
 5. Позначення можливостей практичної реалізації отриманих результатів.
 6. Апробація отриманих результатів і висновків у вигляді публікацій в наукових журналах і участі в наукових конференціях і симпозіумах.
 7. Об’ємна бібліографія по темі, включаючи всі актуальні і важливі публікації.

Особливі вимоги висуваються щодо унікальності і наукової новизни магістерської роботи, вона обов’язково перевіряється на плагіат, а відсоток оригінальності тексту не може бути нижчим за 65-70%.

Як написати магістерську

Як бачимо, магістерська робота – це дуже складна і цілком самостійна наукова працю, яка повинен продемонструвати рівень підготовки майбутнього магістра. Така робота відрізняється від інших видів кваліфікаційних робіт своєю новизною, актуальністю, практичною цінністю.

Щоб написання і захист магістерської були максимально успішними, потрібно правильно вибрати її тему. Найчастіше ці теми пропонуються студентам навчальним закладом, їх перелік розробляється і затверджується випускаючою кафедрою або науковим керівником. Але буває і так, що здобувач сам пропонує тему, обґрунтувавши її актуальність і цінність для сучасної науки. У будь-якому випадку краще всього вибирати або пропонувати тему, яка відповідає особистим уподобанням в науці або будь-якій сфері людської діяльності, тоді робота над магістерської буде цікавою і корисною для студента. При виборі теми потрібно спробувати зберегти баланс між абсолютно новою проблематикою і вже розробленою в науці, тоді не складно буде знайти наукові джерела для роботи, але в той же час, запропонувати якийсь новий підхід до вже відомої проблеми.

Коли тема обрана і затверджена на випускаючій кафедрі, потрібно отримати методичні рекомендації наукового керівника. Найчастіше вони містять приблизний план дослідження, якщо ж його не надали, то потрібно почати саме з цього етапу. На цьому ж етапі варто також продумати структуру магістерської роботи, не відхиляючись від державних стандартів. У структуру повинні входити:

 • Вступ, в ньому повинні бути вказані новизна і актуальність теми, мети і завдання дослідження, об’єкт і предмет дослідження, методи досліджень.
 • Основна частина, вона розбивається на логічно завершені розділи та підрозділи, кожен з яких повинен закінчуватися проміжними висновками.
 • Висновки з результатами дослідження і підбиттям підсумків.
 • Бібліографічний список.
 • Додатки (якщо є).

Структура магістерської роботи залежить від теми, проблеми і напрямків її вирішення. Краще, щоб в основній частині магістерської дисертації було від 2 до 4 розділів, але не більше.

Коли план і структура є, потрібно приступати до пошуку бібліографії по темі. Це можна робити як в інтернеті, так і в бібліотеках. Багато бібліотек надають безкоштовну послугу складання бібліографії, для цього потрібно заповнити форму на сайті і отримати список джерел на електронну пошту або в чаті. Обов’язково треба залучати найновіші публікації, тому що це вкаже на володіння інформацією про актуальну наукову проблематику. Бажано посилатися як на вітчизняні, так і на закордонні видання.

Текст дисертації слід починати тільки після вивчення всіх доступних джерел. Якщо тема прикладна, то варто завершити експеримент або польові дослідження для отримання всієї повноти результатів. Це допоможе вибудувати чіткий і логічний виклад без води і відхилень від дослідницьких цілей. Висновки магістерської повинні відповідати поставленим завданням, бути конкретними і відображати суть дослідження. Також в цьому розділі подаються результати досліджень і їх апробація.

Велике значення для успішного захисту магістерської дисертації має стиль викладу, він повинен бути нейтральним, логічним, із залученням новітньої наукової термінології. Не рекомендується відхилятися від плану дослідження і поставлених у вступі завдань, найкраще завжди мати їх перед очима, щоб не упустити найважливіше і не відійти від мети. Здобувачеві не варто забувати про наукову етику і особливу мову науки, що передбачає скромність і знеособлення викладу, виключення риторики і випинання власних заслуг. Не менш важливо правильно оформити текст, відповідно до державних стандартів. Зауважимо, що багато вищих навчальних закладів розробляють власні вимоги до кваліфікаційних робіт, з ними обов’язково потрібно ознайомитися, щоб роботу прийняли до розгляду. Ці вимоги доповнюють загальноприйняті стандарти, наприклад, щодо відсотка унікальності або особливостей апробації магістерської.